Phản ứng oxi hóa Hidrocacbon

  • 4687 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O . Phần trăm số mol của anken trong X là:

Xem đáp án

Có các phản ứng tổng quát như sau:

 

 

Khi đốt cháy anken thì ta có

  

Khi đốt cháy ankan thì ta có 

 

Suy ra khi đốt cháy hỗn hợp ankan và anken

Vậy phần trăm sốmol của anken trong X là: 

%nailken = 3/4.100% = 75%

Đáp án B.


Câu 2:

Cho hỗn hợp A gồm các hơi và khí: 0,1 mol benzen; 0,2 mol toluen; 0,3 mol stiren; 1,4 mol hidro vào một bình kín, có chất xúc tác Ni. Đun nóng bình kín một thời gian, thu được hỗn hợp B gồm các chất xiclohexan, metyl xiclohexan, etyl xiclohexan, benzen, toluen, etyl benzen và hidro. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp B trên rồi cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong có dư, để hấp thụ hết sản phẩm cháy. Độ tăng khối lượng bình đựng nước vôi là?

Xem đáp án

Đề bài cho rất dài và rối mắt vì cho hàng loạt chất, tuy nhiên ở trường hợp này ta không cần quá chú ý đến điều đó. Để ý rằng khi đốt hỗn hợp khí B cũng như đốt hỗn hợp khí A.

Vì thế, khi đốt ta có:

nCO2=nC6H6+2nC7H8+nC8Hg=4,4mol=>4,4.44=193,6 gamnH2O=3nC6H6+4nC7H8+4nC8H8+nH2=3,7mol=>mH2O=3,7.18=66,6 gam

Vậy độ tăng khối lượng của bình là

m = mco +mHO =193,6 + 66,6

= 260,2 gam

Đáp án B.


Câu 3:

Tỉ khối của hỗn hợp gồm H2, CH4, co so vói H2 bằng 7,8. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hỗn hợp này cần 1,4 thể tích oxi. Thành phần phân trăm về thể tích của hỗn hợp là?

Xem đáp án

Gọi X, y, z lần lượt là số mol của H2, CH4, co trong hỗn hợp

Vì đề bài cho số liệu hoàn toàn là tưong đối nên ta có thể tự chọn lượng chất để

giải. Chọn cho hỗn hợp ban đầu có 1 mol, ta được X + y + z = 1 (1)

Các phương trình đốt cháy:

H2+O2 H2O

CH4+2O2 CO2+2H2O

CO + O2  CO2

nơ =0,5x + 0,5y + 2z = l,4 mol (2)

Khối lượng hỗn hợp

2x + 28y + 16z = 7,8.2.1 = 15,6 gam (3)

X = 0,2 y = 0,2 z = 0,6

Vậy phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp là 20%; 60%; 20%

Đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận