Bài tập phản ứng tách Hidrocacbon có lời giải chi tiết (P1)

  • 4633 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhiệt phân metan thu được hỗn hợp X gồm C2H2, CH4 và H2. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 5. Hiệu suất quá trình nhiệt phân là?

Xem đáp án

Đáp án A

Nhìn vào đề bài nhận thấy tất cả các số liệu đề cho cũng như đáp án đều ở dạng số liệu tương đối. Do đó nhận thấy dấu hiệu của phương pháp tự chọn lượng chất. Ta có thể chọn cho số mol metan có ban đầu là 1 mol


Câu 4:

Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm ankan và anken. Tỉ khối của X so với khí hidro là 21,75. Phần trăm thể tích của butan trong X là

Xem đáp án

Đáp án B

Chọn 1 mol butan ban đầu. Có: 1C4H10  1 ankan +1 anken

Do đó số mol khí tăng lên chính là số mol C4H10 phản ứng.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng ta có:


Câu 5:

Sau khi tách hidro hoàn toàn khỏi hỗn hợp X gồm etan và propan ta thu được hỗn hợp Y gồm etilen và propilen. Khối lượng phân tử trung bình của Y bằng 93,45% của X. Thành phần phần trăm thể tích của propan trong X là?

Xem đáp án

Đáp án C

Nhận thấy tất cả số liệu đề cho cũng như đáp án đều ở dạng tương đối, do đó có thể tự chọn lượng chất để giải. Vì đề bài cho dữ kiện dạng phần trăm nên có thể chọn cho tổng số mol hỗn hợp X bằng 100 mol.

Lúc này ta có hệ 2 phương trình 2 ẩn hoàn toàn có thể giải được

Gọi số mol của C2H6 và C3H8 trong hỗn hợp X lần lượt là a và b

Có các phản ứng: 

Suy ra số mol của C2H6 và C3H8 trong Y cũng lần lượt là a và b


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận