Bài tập phản ứng tách Hidrocacbon có lời giải chi tiết (P2)

  • 4632 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Crakinh 0,1 mol n-pentan được hỗn hợp X. Đốt cháy hết X rồi hấp thụ sản phẩm cháy bởi nước vôi trong dư. Hỏi khối lượng dung dịch cuối cùng thu được tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án A

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có

Do đó đốt cháy hỗn hợp X cũng giống như đốt cháy C5H12. Có phản ứng:

  

   0,1            0,5 0,6

Ta có 

 

 

Vậy khối lượng dung dịch giảm 17,2 gam


Câu 2:

Crakinh C4H10 (A) thu được hỗn hợp B gồm 5 hiđrocacbon có khối lượng mol trung bình là 32,65 gam/mol. Hiệu suất của quá trình crakinh là:

Xem đáp án

Đáp án B

Chọn 1 mol ankan ban đầú.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

 

 

 


Câu 3:

Crakinh V lít khí butan ta thu được 1,5V lít hỗn hp khí. Trong cùng điều kiện phản ứng, nếu crakinh 4 lít khí butan thì ch thu được một số lít sản phẩm các khí là 

Xem đáp án

Đáp án D

 

   V1                 V1                 V1

Gọi là thể tích C4H10 tham gia phản ứng. 

Rõ ràng phản ứng crackinh làm tổng thể tích các khí tăng lên V1 lít

Khi đó thể tích hỗn hợp khí sau crakinh là: 

 

Thể tích hỗn hợp khí sản phẩm là 2V1 = V

Do đó từ 4 lít khí C4H10 ban đầu điều chế được 4 lít khí sản phẩm.


Câu 5:

Cho 224 lít metan (đktc) qua hồ quang điện được V lít hỗn hợp A (đktc) chứa 12% C2H2; 10% CH4; 78% H2 (về thể tích ). Giả sử chỉ xảy ra 2 phản ứng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

 

24%VA                   12%VA  36%V

21%Va   42%V


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận