Đề kiểm tra học kỳ II có đáp án (Phần 1)

  • 937 lượt xem

  • 11 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 7:

Cho hai đa thức:

P(x) = 5x5+3x4x42x3+6+4x2

Q(x) = 2x4x+3x22x3+14x5

Chứng tỏ rằng x = - 1 là nghệm của P(x) nhưng không là nghiệm của Q(x)

Xem đáp án »

Ta có: P(-1) = ….= 0

Chứng tỏ -1 là nghiệm của P(x)

Ta có: Q(-1) = … 0

Chứng tỏ -1 không phải là nghiệm của Q(x)


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận