Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

  • 7552 lượt xem

  • 10 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Vẽ hai tam giác bất kì, dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác.

Có nhận xét gì về các kết quả trên?

Xem đáp án »

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

ΔABC có tổng ba góc là : 50o + 60o + 70o = 180o

ΔMNP có tổng ba góc là : 30o + 45o + 105o = 180o

Nhận xét: Tổng ba góc của hai tam giác đều là 1800


Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính tổng ∠B + ∠C

Xem đáp án »

Tam giác ABC vuông tại A ⇒ ∠A = 90o

Lại có : Vì tổng 3 góc trong một tam giác bằng 180o

⇒ ∠B + ∠C + ∠A = 180o ⇒ ∠B + ∠C = 180o – 90o = 90o


Câu 4:

Hãy điền vào các chỗ trống (…) rồi so sánh ∠(ACx) với ∠A + ∠B

Tổng ba góc của tam giác ABC bằng 1800 nên ∠A + ∠B = 180o -…

Góc ACx là góc ngoài của tam giác ABC nên ∠(ACx) = 180o -…

Xem đáp án »

Ta có :

Tổng ba góc của tam giác ABC bằng 180o nên ∠A + ∠B = 180o - ∠C

Góc ACx là góc ngoài của tam giác ABC nên ∠(ACx) = 180o - ∠C

Do đó : ∠(ACx) = ∠A + ∠B


Câu 5:

Tính các số đo x, y ở các hình 47, 48, 49, 50, 51.

Giải bài 1 trang 107 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

 

Xem đáp án »

Áp dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác bằng 180º ta có:

Hình 47

    x + 90o + 55o = 180o

    x = 180o - 90o - 55o

    x = 35o

Hình 48

    x + 30o + 40o = 180o

    x = 180o - 30o - 40o

    x = 110o

Hình 49

    x + x + 50o = 180o

    2x = 180o - 50o

    x = 65o

Áp dụng định lý góc ngoài của tam giác ta có:

Hình 50

    y = 60o + 40o

    y = 100o

    x + 40o = 180o (2 góc kề bù)

    x = 140o

Hình 51

Áp dụng định lý góc ngoài trong tam giác ABD có: x = 70º + 40º = 110º

Áp dụng định lý tổng ba góc trong tam giác ADC có:

y + 110º + 40º = 180º ⇒ y = 30º.


Câu 10:

Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông ở hình 54.

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

 

Xem đáp án »

Xét tam giác ABC có

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông.

Xét tam giác DEF có:

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy tam giác DEF là tam giác tù.

Xét tam giác HIK:

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Nhận thấy

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy tam giác HIK là tam giác nhọn.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận