Tỉ lệ thức

  • 775 lượt xem

  • 18 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn trong số năm số sau:

a) 5,25,125,625,3125                    b) 2;6;18;54;162 

Xem đáp án »

a) Từ bốn trong năm số đã cho ta lâp được ba đẳng thức sau:

5.3125=25.625(1); 25.3125=125.625(2); 5.625=25.125(3)

Từ mỗi đẳng thức trên ta có thể lập được 4 tỉ lệ thức. Chẳng hạn từ đẳng thức (1) ta lập được 4 tỉ lệ thức sau:

5625=253125; 525=6253125; 3125625=255; 6255=312525; 

Làm tương tự với 2 đẳng thức còn lại, ta có được tất cả 12 tỉ lệ thức.

b) Từ bốn trong năm số đã cho ta lâp được ba đẳng thức sau:

2.162=6.54(1); 6.162=18.54(2); 2.54=6.18(3)

Từ mỗi đẳng thức trên ta có thể lập được 4 tỉ lệ thức. Chẳng hạn từ đẳng thức (1) ta lập được 4 tỉ lệ thức sau:

26=54162; 254=6162; 1626=542; 16254=62;

Làm tương tự với 2 đẳng thức còn lại, ta có được tất cả 12 tỉ lệ thức.


Câu 13:

Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không?

a) 25:8 và 45:16;              b) 413:8323:13.

Xem đáp án »

a) 25:8=120 và 45:16=120

Do đó: 25:845:16

b) 413:8=12 và 323:13=1139

Hai tỉ số này khác nhau nên chúng không lập thành tỉ lệ thức.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận