Đề thi Học kì 2 Hóa học 9 chọn lọc, có đáp án (Đề 5)

  • 4170 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy các chất làm mất màu dung dịch nước brom là

Xem đáp án

Đáp án C

Phân tử của chúng có liên kết ba và liên kết đôi


Câu 2:

Dẫn 0,56 lít khí etilen (đktc) vào 200ml dung dịch Br2 0,2M. Hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án


Câu 3:

Cặp chất nào sau đây tồn tại được trong cùng một dung dịch?

Xem đáp án


Câu 4:

Cho axetilen vào bình dung dịch brom dư. Khối lượng bình tăng lên a gam, a là khối lượng của

Xem đáp án

Đáp án C

Dung dịch brom dư đã tác dụng và giữ hết axetilen.


Câu 5:

Dãy các chất phản ứng với dung dịch NaOH là

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận