Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

  • 5644 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phát biểu sự biến đổi tính phi kim trong một chu kì và trong nhóm của các nguyên tố hóa học.

Xem đáp án

Trong một chu kì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính phi kim của các nguyên tố tăng dần.

Trong một nhóm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính phi kim của các nguyên tố giảm dần


Câu 2:

Đốt cháy 4,6 g chất hữu cơ Y thu được 8,8 g CO2 và 5,4 g CO2. Xác định sự có mặt của các nguyên tố trong Y (H = 1, C = 12, O = 16)

Xem đáp án

mC = 8,8x12/44 = 2,4 gam; mH = 5,4x2/18 = 0,6 gam

mC+mH bé hơn khối lượng chất chất hữu cơ đem phân tích vậy sản phẩm tạo ra có oxi.

Kết luận chất hữu cơ Y có các nguyên tố cacbon, hidro và oxi.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận