Trắc nghiệm Amino axit có đáp án (Nhận biết)

  • 2830 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

Xem đáp án

Amino axit là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức: nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là

Xem đáp án

Dựa vào bảng (xem lại lí thuyết): tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là glyxin

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tên thường của hợp chất CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH là

Xem đáp án

Dựa vào bảng (xem lại lí thuyết): tên thường của hợp chất CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH là valin.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất

CH3–CH(NH2)–COOH?

Xem đáp án

Các tên gọi phù hợp cho CH3–CH(NH2)–COOH:

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

Xem đáp án

Lysin có CTPT C6H14N2Ocó M = 146

Alanin có CTPT C3H7NO2 có M = 89

Glyxin có CTPT C2H5NO2 có M = 75

Valin có CTPT C5H11NO2 có M = 117

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận