Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 2: Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ có đáp án

  • 510 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ankan X có công thức cấu tạo :

Ankan X có công thức cấu tạo: Tên gọi của X là A. 2—isopropylbutan B. 3—isopropylbutan C. 2,3—đimetyl (ảnh 1)

Tên gọi của X là

Xem đáp án
Chọn đáp án C.
Ankan X có công thức cấu tạo: Tên gọi của X là A. 2—isopropylbutan B. 3—isopropylbutan C. 2,3—đimetyl (ảnh 2)

Vậy ankan X có tên gọi là: 2,3—đimetylpentan


Câu 2:

Hợp chất CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2 có tên gọi là

Xem đáp án
Chọn đáp án A.

Hợp chất trong bài có liên kết đôi Là anken C có liên kết đôi ở đầu mạch đánh số 1.

Tên gọi là: 3,4—đimetylpent—1—en


Câu 3:

Trường hợp nào sau đây có công thức cấu tạo không đúng với tên gọi đã cho ?

Xem đáp án
Chọn đáp án D.

Trường hợp D là tên không đúng với tên gọi, tên gọi của hợp chất ở đáp án D phải là: 3,3 – đimetylpentan.


Câu 4:

Hợp chất hữu cơ X có công thức C4H9Br. Đun hỗn hợp gồm X, KOH và ancol etylic thấy chỉ tạo ra but—1—en. Tên gọi của X là

Xem đáp án
Chọn đáp án A.

Vì chỉ tạo ra 1 sản phẩm là but – 1 – en nên hợp chất X phải có nhóm thế -Br ở đầu mạch Tên gọi của X là: 1 – brombutan.


Câu 5:

Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo : CH2=CHOCOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án
Chọn đáp án B.

Ta có gốc CH2=CH- gọi là vinyl, nhóm CH3COO- gọi là axetat Tên gọi của X CH3COOCH=CH2 là vinyl axetat.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận