Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 3: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic có đáp án

  • 443 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết :

- Chất A và C tác dụng được với natri.

- Chất B ít tan trong nước.

- Chất C tác dụng được với Na2CO3

Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C.

Xem đáp án

Hướng dẫn:

Chất C vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với Na2CO3 suy ra trong phân tử có nhóm –COOH.

Vậy C2H4O2 là công thức phân tử của C, công thức cấu tạo của C là: CH3COOH.

Chất A tác dụng được với Na, suy ra trong phân tử có nhóm –OH. Vậy C2H6O là công thức phân tử của A, công thức cấu tạo của A là C2H5OH.

Chất B không tan trong nước, không phản ứng với Na, Na2COlà etilen C2H4.


Câu 2:

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

Saccarozo 1glucozo 2rượu etylic 3 Axit axetic.

Xem đáp án

Hướng dẫn:

(1) C12H22O11 + H2O thy phân/H+2C6H12O6

(2) C6H12O6 men rưu, to2C2H5OH + 2CO2

(3) CH3–CH2–OH + O2 men gim CH3COOH + H2O


Câu 4:

Thực hiện chuỗi biến hóa sau:

Tinh bột(1)glucozo (2) rượu etylic (2) Etyl axetat(3)natri axetat(4)Metan.

Xem đáp án

Hướng dẫn:

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(3) CH3-CH2-OH + CH3COOH → CH3COOCH2CH3 + H2O

(4) CH3COOCH2CH3 + NaOH → CH3COONa + CH3CH2OH

(5) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận