Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 4: Phản ứng tráng gương của glucozo có đáp án

  • 463 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn:

nAg = 15/108 mol

C6H12O+ Ag2O → C6H12O+ 2Ag (1)

Theo pt (1) ta có nC6H12O= ½.nAg = ½.(15/108)  =  0,07 mol

mctC6H12O=0,07 .180 = 12,5g

C% C6H12O6 = (12,5/250).100% = 5%


Câu 3:

Đun nóng dd chứa 9g glucozơ với dd AgNO3 đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.

Xem đáp án

nglucozo = 9/180 = 0,05 mol

⇒ nAg = 2nglucozo = 0,1 mol

⇒ mAg = 10,8g

Chọn A.


Câu 4:

Đun nóng dd chứa 36g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu đươc tối đa là:

Xem đáp án

nAg toi da=2.nglucozo=2.36180=0,4molmAg toi da=43,2gam

Chọn D.


Câu 5:

Đun nóng dd chứa m g glucozơ với ddAgNO3/NHthì thu được 32,4 g  Ag .giá trị m là:

Xem đáp án

nglucozo=12.nAg=12.32,4108=0,15molmglucozo=0,15.180=27 gam

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận