Trắc nghiệm chuyên Đề Hóa 9 Chủ đề 6;Kim loại tác dụng với nước (có đáp án)

  • 392 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho 1,24 g hỗn hợp Na và K tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 1,92 gam hỗn hợp 2 bazơ NaOH và KOH. Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc là:

Xem đáp án

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

x…………………x……x/2…….mol

2K + 2H2O → 2KOH + H2

y…………………y……..y/2………..mol

Theo bài ra, ta có hệ phương trình:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

nH2 = x/2 + y/2 = 0,1+ 0,1 = 0,02 mol

VH2 = 0,02.22,4=0,448 mol

Chọn D.


Câu 2:

Cho hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm tan hết trong nước tạo ra dung dịch Y và thoát ra 0,12 mol H2. Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần trung hòa dung dịch Y là:

Xem đáp án

Quy đổi 2 kim loại kiềm là 1 kim loại trung bình M. Khi đó:

Media VietJack

Ta thấy:

nMOH = 2nH2 = 2.0,12 = 0,24 mol

nH2SO4 = 1/2 nMOH = 1/2 . 0,24 = 0,12 mol

VH2SO4 = 0,12/2 = 0,06 lit = 60ml

Chọn B.


Câu 3:

Cho 8,5g hỗn hợp Na và K tác dụng với nước thu được 3,36l khí hidro (đktc) và dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch Fe2(SO4)3 thu được m(g) kết tủa. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Quy đổi 2 kim loại kiềm Na và K là 1 kim loại trung bình . Khi đó:

Media VietJack

Theo bài ta có:

nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

nMOH = 2nH2 = 2.0,15 = 0,3 mol

nFe(OH)3 = 1/3 nMOH = 1/3.0,3 = 0,1 mol

m↓ = mFe(OH)3 = 0,1.107 = 10,7 g

Chọn C.


Câu 5:

Cho 1,77 g hỗn hợp Ca và Ba tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 2,45g hỗn hợp 2 bazơ Ca(OH)2 và Ba(OH)2. Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc là:

Xem đáp án

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

x………………...x……………x……….mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y………………y…………..y…………mol

Giải hệ phương trình:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

nH2 = x+y = 0,02 mol

VH2 = 0,02.22,4 = 0,448 lit

Chọn B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận