Trắc nghiệm Đặc trưng vật lí của âm có đáp án (Nhận biết)

  • 1239 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Sóng âm là

Xem đáp án

Sóng âm là những sóng cơ học truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn.

Sóng âm trong môi trường lỏng, khí là sóng dọc; trong môi trường rắn là sóng dọc hoặc sóng ngang.

Âm không truyền được trong chân không.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng âm

Xem đáp án

A – sai vì: sóng âm không truyền được trong chân không

B – sai vì: sóng âm trong môi trường lỏng, khí là sóng dọc

C – đúng

D – sai vì: sóng âm trong môi trường lỏng là sóng dọc

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về sóng âm

Xem đáp án

Sóng âm trong môi trường lỏng, khí là sóng dọc; trong môi trường rắn là sóng dọc hoặc sóng ngang.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về sóng âm

Xem đáp án

A, C, D – đúng

B – sai vì: Hạ âm là âm có tần số dưới 16Hz

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Âm nghe được là sóng cơ học có tần số nằm trong khoảng:

Xem đáp án

Âm nghe được (âm thanh) là sóng cơ học có tần số nằm trong khoảng 16Hz đến 20000Hz

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận