Trắc nghiệm Đặc trưng vật lí của âm có đáp án (Thông hiểu)

  • 1026 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây:

Xem đáp án

Ta có: Âm nghe được có tần số từ 16 Hz - 20000 Hz

Tần số âm f=1T

A: f = 500kHz

B: f = 500Hz

C: f = 30kHz

D: f =10Hz

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào?

Xem đáp án


Câu 5:

Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận