Trắc nghiệm Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức có đáp án (Vận dụng)

  • 1196 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, sau ba chu kì đầu tiên biên độ của nó giảm đi 10%. Phần trăm cơ năng còn lại sau khoảng thời gian đó là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: AA3A=10%=0,1A3A=0,9

Mặt khác, ta có:

W=12kA2W3W=A32A2=0,92=0,81=81%

=> Phần trăm cơ năng còn lại sau khoảng thời gian đó là 81%


Câu 4:

Cơ năng của một dao động tắt dần chậm giảm 5% sau mỗi chu kỳ. Phần trăm biên độ giảm sau mỗi chu kỳ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi cơ năng ban đầu của con lắc là W=12kA2

Sau một chu kì, cơ năng còn lại của con lắc là: =WΔW=W0,05W=0,95W

Mà W'=12kA'2=0,95W

12kA'2=0,9512kA2A'=0,975A

Phần trăm biên độ giảm sau một chu kì là:

AA'A=A0,975AA=0,025=2,5%


Câu 5:

Con lắc lò xo dao động theo phương ngang, lò xo nhẹ có độ cứng 120N/m, vật nhỏ dao động có khối lượng 300g, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Lấy g=π2=10m/s2. Tính độ giảm biên độ mỗi lần vật qua vị trí cân bằng.

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có, độ giảm biên độ sau mỗi chu kì là: ΔA=4μmgk

=> Độ giảm biên độ mỗi lần vật qua VTCB là:

ΔA2=4μmgk2=2μmgk=2.0,01.0,3.10120=5.104m=0,5mm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận