Trắc nghiệm Động cơ không đồng bộ ba pha (Nhận biết, thông hiểu)

  • 993 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hiện tượng quay không đồng bộ xảy ra khi đặt vật nào đồng trục với từ trường quay? 

Xem đáp án

Khi đặt một khung dây đồng kín mạch đồng trục với từ trường quay

Chọn đáp án A


Câu 2:

Trong động cơ không đồng bộ thì roto lồng sóc luôn quay 

Xem đáp án

Roto lồng sóc luôn quay chậm hơn từ trường vì khi đạt tốc độ bằng từ trường thì từ thông qua nó không biến thiên nữa tức là lực điện mất đi do đó khung dây dừng lại.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

Xem đáp án

Phát biểu đúng là : Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

Xem đáp án

Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có độ lớn không đổi, hướng quay đều với tần số quay bằng tần số dòng điện.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chọn câu sai. 

Xem đáp án

Từ trường quay trong động cơ không đồng bộ ba pha được tạo ra bằng dòng điện xoay chiều do đó phát biểu sai là từ trường quay trong động cơ được tạo ra bằng dòng điện một chiều.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận