Trắc nghiệm Giao thoa sóng có đáp án (Nhận biết)

  • 2115 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thế nào là 2 sóng kết hợp?

Xem đáp án

Hai sóng kết hợp là hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra. Hai sóng kết hợp dao động cùng phương, cùng chu kì (hay tần số) và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Đáp án cần chọn là : C


Câu 2:

Có hiện tượng gì xảy ra khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng?

Xem đáp án

Khi sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì sóng truyền qua khe giống như một tâm phát sóng mới

Đáp án cần chọn là : C


Câu 3:

Hiện tượng giao thoa sóng là:

Xem đáp án

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau, có những điểm ở đó chúng luôn luôn triệt tiêu nhau.

Đáp án cần chọn là : C


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D - sai vì: Các gợn sóng có hình các đường hypebol chứ không phải là đường thẳng

Đáp án cần chọn là : D


Câu 5:

Biểu thức nào sau đây xác định vị trí các cực đại giao thoa với 2 nguồn cùng pha?

Xem đáp án

Vị trí các cực đại giao thoa với 2 nguồn cùng pha Δφ=0:d2d1=kλ

Đáp án cần chọn là : C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận