Trắc nghiệm Hiện tượng quang điện trong có đáp án (Vận dụng)

  • 768 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 2:

Năng lượng để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn trong chất bán dẫn Ge là 0,66 eV. Giới hạn quang dẫn (hay giới hạn quang điện trong) của Ge thuộc vùng ánh sáng:

Xem đáp án

Đáp án D

Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn: A=hcλ0λ0=hcA=1.8821.106m

=> Giới hạn quang dẫn (hay giới hạn quang điện trong) của Ge thuộc vùng ánh sáng hồng ngoại.


Câu 5:

Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,62μm. Trong số các chùm bức xạ đơn sắc sau đây (có tần số tương ứng là: f1=4,5.1014 Hz; f2=5.1013 Hz; f3=6,5.1013 Hz; f4=6.1014 Hz thì chùm nào có thể gây ra hiện tượng quang điện trong khí chiếu vào chất bán dẫn kể trên?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: f0=3.1080,62.106=4,84.1014Hz

Điều kiện xảy ra hiện tương quang điện là: ff0.

=> Chùm bức xạ 4 gây ra hiện tượng quang điện trong.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận