Trắc nghiệm Hiện tượng quang - phát quang có đáp án (Vận dụng)

  • 865 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ánh sáng phát quang của một chất có tần số là 6.1014Hz. Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng kích thích có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không thể phát quang?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

+ Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích

+ Bước sóng của ánh sáng phát quang:

λ=cf=3.1086.1014=0,5.106m

Ta thấy: Phương án D có bước sóng 0,6μm > 0,5μm lớn hơn bước sóng ánh sáng phát quang


Câu 2:

Ánh sáng huỳnh quang của một chất có bước sóng 0,5µm. Chiếu vào chất đó bức xạ có bước sóng nào dưới đây sẽ không có sự phát quang?

Xem đáp án

Đáp án B

Ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng huỳnh quang thì sẽ có sự phát quang

Phương án B: 0,6μm > 0,5μm

=> Khi chiếu bức xạ có bước sóng 0,6μm sẽ không có sự phát quang.


Câu 3:

Trong một đèn huỳnh quang, ánh sáng kích thích có bước sóng 0,36μm thì photon ánh sáng huỳnh quang có thể mang năng lượng là?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

+ Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích

=> Năng lượng của ánh sáng huỳnh quang nhỏ hơn năng lượng của ánh sáng kích thích (do năng lượng ε tỉ lệ nghịch với bước sóng ánh sáng)

+ Năng lượng của ánh sáng kích thích:

ε=hcλ=6,625.1034.3.1080,36.106=5,521.1019J=3,45eV


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận