Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 34 (có đáp án) Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ (phần 2)

  • 2552 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chất hữu cơ là:

Xem đáp án

Chất hữu cơ là: hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat, muối cacbua và xianua.

Đáp án: C


Câu 2:

Dãy các chất nào sau đây là hiđrocacbon?

Xem đáp án

Dãy các chất là hiđrocacbon là: C3H8, C3H4, C3H6

Đáp án: D


Câu 3:

Trong phân tử hợp chất hữu cơ cacbon, hiđro, oxi có hoá trị lần lượt là:

Xem đáp án

Trong phân tử hợp chất hữu cơ cacbon, hiđro, oxi có hoá trị lần lượt là: IV; I; II.

Đáp án: B


Câu 4:

Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ gồm liên kết đơn?

Xem đáp án

Hợp chất hữu cơ chỉ gồm liên kết đơn là C3H8;  C4H10

Đáp án: B


Câu 5:

Các chất thuộc loại hiđrocacbon là

Xem đáp án

Các chất thuộc loại hiđrocacbon là các chất chỉ chứa C và H: CH4, C2H6, C6H6

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận