Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 37 (có đáp án) Etilen

  • 2509 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Trong phân tử etilen có

Xem đáp án

Phân tử etilen có CTPT là C2H4

Trong phân tử etilen có 2 nguyên tử C.

Đáp án: B


Câu 3:

CH4C2H4 giống nhau ở phản ứng nào sau đây?

Xem đáp án

CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là tham gia phản ứng cháy với oxi.

Đáp án: D


Câu 4:

Cho các hợp chất sau: CH4, C2H6, C2H4, H2. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch nước brom ở nhiệt độ thường?

Xem đáp án

Chất tác dụng với dung dịch nước brom là C2H4 vì trong phân tử C2H4 có liên kết đôi

CH2 = CH2 + Br2  CH2Br - CH2Br

Đáp án: A


Câu 5:

Hóa chất dùng để tách etilen khỏi hỗn hợp etan và etilen là

Xem đáp án

Cho hỗn hợp khí qua dung dịch brom dư, etilen bị giữ lại, thu được etan không phản ứng thoát ra ngoài

CH2=CH2 + Br2  CH2Br-CH2Br

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận