Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 39 (có đáp án) Benzen (phần 2)

  • 1580 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

Xem đáp án

Phản ứng không xảy ra là: benzen + Br2 (dd).

Benzen chỉ phản ứng với brom nguyên chất và có mặt xúc tác Fe, không phản ứng với dung dịch nước brom

Đáp án: C


Câu 2:

Tính chất không phải của benzen là

Xem đáp án

Tính chất không phải của benzen là kém bền với các chất oxi hóa.

Đáp án: D


Câu 3:

Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là:

Xem đáp án

Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A.

C6H6 + 3Cl2 as C6H6Cl6

Đáp án: C


Câu 4:

Tính chất nào không phải của benzen?

Xem đáp án

Benzen không tác dụng với dung dịch KMnO4.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận