Trắc nghiệm Bài 46 ( có đáp án) mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (Phần 2)

  • 1652 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng dùng để điều chế

Xem đáp án

Đáp án: B

Phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng dùng để điều chế axit axetic.


Câu 2:

Để nhận biết 2 lọ đựng dung dịch C2H5OHCH3COOH ta dùng

Xem đáp án

Đáp án: C

Để nhận biết 2 lọ đựng dung dịch C2H5OHCH3COOH ta dùng quỳ tím

C2H5OH không làm đổi màu quỳ còn CH3COOH làm quỳ chuyển đỏ.

Loại A vì cả 2 dung dịch đều phản ứng tạo bọt khí.

Loại B vì cho dung dịch NaOH vào cả 2 dung dịch không có hiện tượng


Câu 3:

Cho chuỗi phản ứng sau: glucozơ → X → axit axetic. Chất X là

Xem đáp án

Đáp án: A

Glucozơ men rưu  C2H5OH men gim CH3COOH

Phương trình hóa học:

C6H12O6 men rưu  2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 men gim  CH3COOH + H2O

Vậy chất X là C2H5OH.


Câu 4:

Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H4  X  CH3COOH  CH3COOC2H5. Chất X là

Xem đáp án

Đáp án: D

C2H4  C2H5OH  CH3COOH  CH3COOC2H5

Phương trình hóa học:

C2H4 + H2O axit C2H5OH

C2H5OH + O2 men gim CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H5OH H2SO4,t0 CH3COOC2H5 + H2O


Câu 5:

Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat bằng cách nào sau đây để có thể nhận biết 3 dung dịch trên?

Xem đáp án

Đáp án: C

- Dùng dung dịch Na2CO3 để nhận biết.

- Cho dung dịch Na2CO3 vào 3 dung dịch, lọ đựng dung dịch axit axetic sủi bọt khí, lọ tạo dung dịch phân lớp là etyl axetat, lọ không hiện tượng là rượu etylic.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận