Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 47 (có đáp án): Chất béo

  • 1586 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây không đúng

Xem đáp án

Đáp án: C

Dầu ăn là chất béo thành phần nguyên tố trong dầu ăn gồm C, H, O.

Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđro cacbon nên thành phần nguyên tố trong dầu mỏ là C và H


Câu 2:

Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Chất nào sau đây không phải là axit béo

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Chất nào sau đây không phải là chất béo ? 

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận