Trắc nghiệm Mẫu nguyên tử Bo có đáp án (Thông hiểu)

  • 912 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo r0=5,3.1011m. Quỹ đạo dừng M của electron trong nguyên tử có bán kính

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng tiên đề về trạng thái dừng của nguyên tử trong mẫu nguyên tử Bo

Quỹ đạo dừng M có n = 3.

r=n2r0=32.5,3.1011=4,77.1010m


Câu 4:

Nguyên tử hidro đang ở trạng thái dừng có mức năng lượng cơ bản thì hấp thụ một photon có năng lượng ε=ENEK. Khi đó nguyên tử sẽ:

Xem đáp án

Đáp án C

Nguyên tử hidro đang ở trạng thái dừng có mức năng lượng cơ bản thì hấp thụ một photon có năng lượng: ε=ENEK

Khi đó nguyên tử sẽ chuyển thẳng từ K lên N


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận