Trắc nghiệm Phóng xạ có đáp án (Nhận biết)

  • 909 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hiện tượng phóng xạ là

Xem đáp án

Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân không bền vững tự phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành các hạt nhân khác. 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tìm phát biểu đúng?

Xem đáp án

Ta có:

+ Hiện tượng phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác

+ Quá trình phân rã phóng xạ chính là quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân

Ta có, quá trình phân rã phóng xạ chỉ do các nguyên nhân bên trong gây ra và hoàn

toàn không chịu tác động của các yếu tố thuộc môi trường ngoài như nhiệt độ, áp suất ....

 Phương án C: đúng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Biểu thức xác định độ phóng xạ của một chất sau thời gian t là:

Xem đáp án

Độ phóng xạ: H=H02tT=H0.2-tT=H0.e-λt

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tìm phát biểu sai về phóng xạ?

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D- sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Ta có:

+ Phóng xạ là phản ứng tỏa năng lượng nên  W > 0

+ Mặt khác, ta có:  W=mt-msc2>0mt>ms

=> Tổng khối lượng của các hạt tạo thành nhỏ hơn khối lượng của hạt nhân mẹ

=> Phương án B – sai

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận