Trắc nghiệm Sóng điện từ có đáp án ( Thông hiểu )

  • 988 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Những sóng nào sau đây không phải là sóng điện từ?

Xem đáp án

Đáp án A

A - không phải là sóng điện từ vì sóng phát ra từ loa là sóng cơ vì nó phát ra âm thanh nghe được.

B, C, D - là sóng điện từ


Câu 2:

Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t, véc tơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía Tây. Vào thời điểm t thì véc tơ cường độ điện trường đang:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

E,v,B tạo tam diện thuận theo chiều quay từ E đến B thì chiều tiến là chiều v

+ Do E,B cùng pha => B cực đại thì véc tơ cường độ điện trường E cũng có độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc


Câu 3:

Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phường truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, véc tơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó véc tơ cường độ điện trường có:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+ Véc tơ cường độ điện trường E và véc tơ cảm ứng từ B luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. 3 véc tơ E,B và v tại mọi điểm tạo với nhau thành một tam diện thuận.

+Áp dụng quy tắc đinh ốc theo chiều thuận: từ EB, khi đó chiều tiến của đinh ốc là v

+ Do E,B cùng pha => Khi đó véc tơ cường độ điện trường có độ lớn cực đại và hướng về phía Tây


Câu 4:

Một mạch dao động LC đang thu được sóng trung. Để mạch có thể thu được sóng dài thì phải

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ Sóng trung có bước sóng ngắn hơn sóng dài

+ Bước sóng: λ=2πcLC tỉ lệ thuận với C,L

=> Mạch đang thu được sóng trung, để mạch có thể thu được sóng dài thì ta cần mắc thêm vào mạch một tụ điện có điện dung hoặc cuộn cảm có độ tự cảm thích hợp sao cho bước sóng của mạch tăng

A - Khi mắc nối tiếp thêm tụ điện: 1Cnt=1C1+1C2Cnt<C1λ không thoả mãn

B - Bước sóng không phụ thuộc vào điện trở => không thỏa mãn

C - Khi mắc nối tiếp thêm cuộn cảm: Lnt=L1+L2>L1λ thỏa mãn

D - Khi mắc sóng song thêm cuộn cảm: 1L//=1L1+1L2L//<L1λ không thỏa mãn


Câu 5:

Chọn câu trả lời không đúng. Sóng điện từ truyền từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh có thể là

Xem đáp án

Đáp án A

Sóng truyền từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh có thể là sóng trung hoặc sóng ngắn mà 2 sóng này đều bị phản xạ giữa tầng điện li và mặt đất

=> Không thể truyền thẳng từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận