Dạng 1: Tính giá trị của biểu thức số có chứa phép tính lũy thừa có đáp án

  • 278 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Câu 2:

Giá trị của biểu thức K=1491,5112523

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: K=1491,5112523=491,512523=721,55323

=72.1,553.23=7352=318.

               


Câu 3:

Giá trị của biểu thức  M=4+23423 là 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: M=4+23423=3+23+1323+1

=3+12312=3+131

=3+131=2.

             

             


Câu 5:

Giá trị của biểu thức P=63+522+5.31+5  bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

                P=63+522+5.31+5=2.33+522+5.31+5=23+5.33+522+5.31+5

=23+52+5.33+51+5=21.32=18.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận