Dạng 1: Tính giá trị của lôgarit và giá trị của biểu thức số có chứa lôgarit có đáp án

  • 199 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo tính chất của lôgarit ta có: loga 1 = 0.

Suy ra log1 = 0.

Như vậy mệnh đề A sai.


Câu 2:

Giá trị của log9 – log3 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: log9 – log3 = log 93  = log3.


Câu 3:

Giá trị của log29 – log236 bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: log29log236=log2936=log214=log222=2.


Câu 4:

Giá trị của biểu thức L=log22  024411  012+lne2  024  bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

              L=log22  024411  012+lne2024=12  024log22211  012+2  024lne

=2202411  012+2  024=11  01211  012+2  024=2  024.


Câu 5:

Giá trị của biểu thức P = ln(2e) – log100 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: P = ln(2e) – log100 = ln2 + lne – log102 = ln2 + 1 – 2log10

              = ln2 + 1 – 2 = ln2 – 1.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận