Dạng 1: Nhận dạng hàm số mũ và hàm số lôgarit có đáp án

  • 170 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Áp dụng định nghĩa: Hàm số lôgarit cơ số a là hàm số được viết dưới dạng y = logax (a > 0; a ≠ 1).

Vậy đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Áp dụng định nghĩa: Hàm số mũ với cơ số a được viết dưới dạng y = ax  với a > 0, a ≠ 1.

Vậy đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Hàm số lôgarit  y=log22x có cơ số là:

A. 2;

B. 4;

C. ;

D. .

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:  y=log22x=log14x

Do đó, hàm số đã cho là hàm số lôgarit với cơ số  14.


Câu 4:

Xác định cơ số của hàm số mũ  y=8x3.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:  y=8x3=813x=83x.

Vậy cơ số của hàm số mũ  y=8x3 là  83.


Câu 5:

Hàm số nào sau đây là hàm số mũ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Áp dụng định nghĩa hàm số mũ: Hàm số y = ax  với a > 0, a ≠ 1 được gọi là hàm số mũ với cơ số a.

Do đó,  y=3x là hàm số mũ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận