Dạng 1: Xác định hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một tam giác có đáp án

  • 160 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nếu MH (P) tại H thì H là hình chiếu vuông góc của M lên (P).


Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và SA vuông góc với mặt đáy. Hình chiếu vuông góc của SD lên mặt phẳng (ABCD) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và SA vuông góc với mặt đáy (ảnh 1)

Vì SA vuông góc với mặt đáy nên A là hình chiếu vuông góc của S lên (ABCD).

Vì D thuộc (ABCD) nên D là hình chiếu vuông góc của D lên (ABCD).

Do đó, hình chiếu vuông góc của SD lên (ABCD) là AD.


Câu 3:

Cho hình chóp S.MNPQ, A là trung điểm của MN. Biết SA vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của SM lên mặt phẳng (MNPQ) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cho hình chóp S.MNPQ, A là trung điểm của MN. Biết SA vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của SM lên mặt phẳng (ảnh 1)

Vì SA vuông góc với đáy nên hình chiếu vuông góc của S lên (MNPQ) là A.

Vì M thuộc (MNPQ) nên hình chiếu vuông góc của M lên (MNPQ) là M.

Do đó, hình chiếu vuông góc của SM lên (MNPQ) là AM.


Câu 4:

Cho hình chóp S.MNPQ, A là trung điểm của MN, B là trung điểm của SP. Biết SA vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của SB lên mặt phẳng (MNPQ) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cho hình chóp S.MNPQ, A là trung điểm của MN, B là trung điểm của SP. Biết SA vuông góc với đáy (ảnh 1)

Vì SA vuông góc với đáy nên hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là A.

Gọi C là trung điểm của AP ta có:

BC // SA (vì BC là đường trung bình của tam giác SAP)

Mà SA (ABCD) nên BC (ABCD)

Do đó, C là hình chiếu vuông góc của B lên (ABCD).

Vậy hình chiếu vuông góc của SB lên (ABCD) là AC với C là trung điểm của AP.


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và SA vuông góc với mặt đáy. Hình chiếu vuông góc của tam giác SCD lên mặt phẳng (ABCD) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và SA vuông góc với mặt đáy (ảnh 1)

Vì SA vuông góc với đáy nên hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là A.

Vì C, D thuộc (ABCD) nên hình chiếu vuông góc của C, D lần lượt là C, D.

Do đó, hình chiếu vuông góc của tam giác SCD lên mặt phẳng (ABCD) là tam giác ACD.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận