Dạng 1: Biến cố hợp. Biến cố giao có đáp án

  • 312 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hai biến cố A và B. Biến cố hợp của A và B là biến cố

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Xét A và B là hai biến cố.

Biến cố:"A hoặc B xảy ra" được gọi là biến cố hợp của A và B, kí hiệu là A È B.


Câu 2:

Cho hai biến cố A và B. Biến cố giao của A và B là biến cố:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xét A và B là hai biến cố.

Biến cố: "Cả A và B đều xảy ra" được gọi là biến cố giao của A và B, kí hiệu là AB.


Câu 3:

Trong hộp kín có 10 quả bóng màu xanh và 8 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có kích thước và khối lượng giống nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 quả bóng. Xét các biến cố:

A: “Hai quả bóng lấy ra có màu xanh”;

B: “Hai quả bóng lấy ra có màu đỏ”.

Chọn phát biểu sai trong những phát biểu sau đây:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biến cố hợp của hai biến cố A và B là: “Hai quả bóng lấy ra cùng có màu đỏ hoặc màu xanh” hoặc “Hai quả bóng lấy ra có cùng màu”.

Do đó, B sai.


Câu 4:

Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên 1 chiếc thẻ trong hộp. Xét biến cố A: "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 3" và biến cố B: "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 4". Biến cố giao của hai biến cố A và B được phát biểu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biến cố giao của hai biến cố A và B là biến cố “A và B đều xảy ra”.

Do đó biến cố giao của A và B là: “Số xuất hiện trên thẻ là số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 4” hoặc “Số xuất hiện trên thẻ là số chia hết cho 12”.


Câu 5:

Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên 1 chiếc thẻ trong hộp. Xét biến cố A: “Số xuất hiện trên thẻ là số lẻ" và biến cố B: "Số xuất hiện trên thẻ là số nguyên tố". Biến cố giao của A và B được phát biểu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biến cố giao của hai biến cố A và B là biến cố “A và B đều xảy ra”.

Vì các số nguyên tố đều là số lẻ ngoại trừ số 2.

Do đó, biến cố giao của A và B là “Số xuất hiện trên thẻ là số nguyên tố lẻ” hoặc “Số xuất hiện trên thẻ là các số nguyên tố khác số 2”.

Vậy ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận