Dạng 1. Giải các phương trình lượng giác ở dạng vận dụng trực tiếp phương trình lượng giác cơ bản

  • 237 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Vì –1 ≤ sin x ≤ 1 với mọi số thực x nên phương trình sin x = 5 vô nghiệm.


Câu 2:

Nghiệm của phương trình sin x = 1 là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

sin x = 1 x=π2+k2π, k ℤ.


Câu 3:

Đáp án nào sau đây không phải là một nghiệm của phương trình cos x = 0?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Ta có: cos 30° = 32 ≠ 0.

Do đó, 30° không phải là nghiệm của phương trình cos x = 0.


Câu 4:

Đáp án nào sau đây không phải là một nghiệm của phương trình sin x = –1 ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Ta có: sin 5π2 = 1 ≠ – 1.

Do đó,5π2 không phải là nghiệm của phương trình sin x = –1.


Câu 5:

Họ nghiệm của phương trình tan x =3 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

tan x = 3  tan x = tan 60° x = 60° + k180°, k ℤ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận