Trắc nghiệm Toán 11 KNTT Bài tập cuối Chương 1 có đáp án

  • 267 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

π rad tướng ứng với 180°.


Câu 2:

Đổi số đo của góc 3π16 rad sang đơn vị độ, phút, giây.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có a=α.180π°=3π16.180π°=1354°=33°45'.

Câu 3:

Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là:

Xem đáp án
Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là: (ảnh 1)

Câu 4:

Giá trị của biểu thức cosπ30cosπ5+sinπ30sinπ5 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có cosπ30cosπ5+sinπ30sinπ5=cosπ30π5=cosπ6=32.


Câu 5:

Rút gọn M=cosx+π4cosxπ4.

Xem đáp án
Rút gọn M = cos ( x +  pi/ 4) - cos ( x- pi/4) (ảnh 1)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận