Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Biểu thức số. Biểu thức đại số có đáp án

  • 637 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các số được nối với nhau bởi các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa tạo thành một biểu thức số nên 12 + 2.3 – 32 là biểu thức số. Vậy đáp án C đúng.

Mỗi số cũng được coi là một biểu thức số nên 0 là biểu thức số. Vậy đáp án A sai.

Trong biểu thức số có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện phép tính. Vậy đáp án D sai.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Biểu thức số biểu thị diện tích hình thang có độ dài các cạnh đáy là 6 cm, 7 cm và chiều cao 8 cm.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Diện tích hình thang có độ dài các cạnh đáy là 6 cm, 7 cm và chiều cao 8 cm là: 12.6+7.8 (cm2).

Vậy biểu thức số biểu thị diện tích hình thang này là 12.6+7.8 (cm2).


Câu 3:

Biểu thức đại số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các số, các biến số được nối với nhau bởi phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa làm thành một biểu thức đại số.

Vậy chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho phát biểu sau: Trong biểu thức đại số, những chữ đại diện cho một số tùy ý được gọi là: ...

Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong biểu thức đại số, những chữ đại diện cho một số tùy ý được gọi là: biến số.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 5:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: x + y là biểu thức đại số với biến x và y, do đó phát biểu D sai.

Vậy ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận