Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Giá trị tuyệt đối của một số thực có đáp án

  • 763 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trên trục số, khoảng cách từ điểm – 3 đến điểm gốc 0 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Điểm A biểu diễn số – 3 trên trục số như sau:

Trên trục số, khoảng cách từ điểm - 3 đến điểm gốc 0 là: A. -3; B. 3; C. 1,5; (ảnh 1)

Khoảng cách từ điểm A đến gốc 0 là 3 đơn vị.


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Giá trị tuyệt đối của một số luôn là một số không âm: |x| ≥ 0 với mọi số thực x.


Câu 3:

Với mọi x khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Với mọi x ta luôn có |x| = |–x|; |x| ≥ 0 và |x| ≥ x nên B sai.

Với x Với mọi x thuộc Q  khẳng định nào sau đây là sai? A. |x| = |-x| (ảnh 1)0 thì |x| = x > - x

Với x < 0 thì |x| = - x

Nên |x| Với mọi x thuộc Q  khẳng định nào sau đây là sai? A. |x| = |-x| (ảnh 2) - x


Câu 4:

Giá trị tuyệt đối của -166 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

166<0 nên 166=166=166=83.

Vậy giá trị tuyệt đối của -166 là 83


Câu 5:

Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Vì –2,5 < 0 nên |–2,5| = –(–2,5) = 2,5. Do đó phương án A đúng.

Vì |0| = 0 nên phương án B đúng.

Vì 3,8 > 0 nên |3,8| = 3,8. Do đó phương án C sai.

7<0 nên 7=7=7 >0. Do đó phương án D đúng.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

12 tháng trước

thám tử lừng danh cô đơn :(

Bình luận


Bình luận