Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ có đáp án

  • 828 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta thực hiện:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ với nhau: xm.xn = xm+n


Câu 2:

Kết quả phép tính: \[{\left( { - \frac{1}{3}} \right)^4}:{\left( { - \frac{1}{3}} \right)^0}\]là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: \[{\left( { - \frac{1}{3}} \right)^4}:{\left( { - \frac{1}{3}} \right)^0} = {\left( { - \frac{1}{3}} \right)^4}:1\]

=134=(1)434=181


Câu 3:

Số x12 không phải là kết quả của biểu thức nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có :

x18 : x6 = x18 6 = x12 (x ≠ 0)

x4 . x8 = x4 + 8 = x12

x2 . x6 = x2 + 6 = x8

x34= x3 . 4 = x12


Câu 4:

Giá trị x thỏa mãn \[{2^x} = {\left( {{2^2}} \right)^2}\]là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: \[{2^x} = {\left( {{2^2}} \right)^2}\]

2x = 22 . 2

2x = 24

x = 4

Vậy x = 4.


Câu 5:

Kết quả phép tính: (0,125)4 . 84 =?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: (0,125)4 . 84 = (0,125 . 8)4 = 14 = 1.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

8 tháng trước

Duy Phan Hoàng

Bình luận


Bình luận