Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến có đáp án

  • 595 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép nhân 2x . (3x3 + 7x − 9) là đa thức nào trong các đa thức sau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 2x . (3x3 + 7x − 9)

= 2x . (3x3) + 2x . (7x) + 2x . (−9)

= 6x3 + 14x2 − 18x.


Câu 2:

Kết quả của phép nhân (5x − 2)(2x + 1) là đa thức nào trong các đa thức sau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: (5x − 2)(2x + 1)

= 5x . (2x + 1) + (−2) . (2x + 1)

= 10x2 + 5x − 4x − 2 = 10x2 + x – 2.


Câu 3:

Kết quả của phép nhân (x + 2)(3x2 + 4x − 1) là đa thức nào trong các đa thức sau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: (x + 2)(3x2 + 4x − 1)

= x . (3x2 + 4x − 1) + 2 . (3x2 + 4x − 1)

= 3x3 + 4x2 − x + 6x2 + 8x − 2

= 3x3 + (4x2 + 6x2) + (8x − x) − 2

= 3x3 + 10x2 + 7x – 2.


Câu 4:

Kết quả của phép nhân (−2x2 + 5x +3)(2x2 − 3x − 1) là đa thức nào trong các đa thức sau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: (−2x2 + 5x +3)(2x2 − 3x − 1)

= ( −2x2) . (2x2 − 3x − 1) + 5x . (2x2 − 3x − 1) + 3 . (2x2 − 3x − 1)

= −4x4 + 6x3 + 2x2 + 10x3 − 15x2 − 5x + 6x2 − 9x − 3

= −4x4 + (6x3 + 10x3) + (2x2 − 15x2 + 6x2) + (−5x − 9x) − 3

= −4x4 + 16x3 − 7x2 − 14x – 3.


Câu 5:

Kết quả của phép chia (3x5 − 6x3 + 9x2) : 3x2 là đa thức nào trong các đa thức sau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: (3x5 − 6x3 + 9x2) : 3x2

= (3x5 : 3x2) + (−6x3 : 3x2) + (9x2 : 3x2)

= x3 − 2x + 3.

Vậy thương của phép chia đa thức trên bằng x3 − 2x + 3.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bình Minh
20:14 - 09/05/2023

1⭐