Trắc nghiệm Toán 7 Bài 6. Dãy tỉ số bằng nhau có đáp án

  • 739 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ba số x, y, z lần lượt tỉ lệ với các số 3; 5; 4. Dãy tỉ số bằng nhau nào sau đây thể hiện câu nói trên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Dãy tỉ số bằng nhau thể hiện ba số x, y, z lần lượt tỉ lệ với các số 3; 5; 4 là:

x3=y5=z4.


Câu 2:

Cho xy = zt và x, y, z, t ≠ 0. Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

Từ đẳng thức xy = zt ta suy ra: xz=ty;xt=zy;yz=tx;yt=zx. Do đó phương án A đúng.


Câu 3:

Chọn câu đúng. Với các điều kiện các phân thức có nghĩa thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Từ tỉ lệ thức xa=yb áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: xa=yb=x+ya+b.

Vậy xa=yb=x+ya+b.


Câu 4:

Hai số x, y thoả mãn x2=y3 và x + y = 9 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Từ tỉ lệ thức x2=y3 và x + y = 9, áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x2=y3=x+y2+3=91=9

Suy ra:

+) x2=9 do đó x = (–9).2 = –18;

+) y3=9 do đó y = (–9).(–3) = 27.

Vậy x = –18 và y = 27.


Câu 5:

Cho x3=y5 và x + y = 24. Giá trị của 3x + 5y là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Từ tỉ lệ thức x3=y5 và x + y = 24 áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x3=y5=x+y3+5=248=3.

Suy ra:

+) x3=3 do đó x = 3.3 = 9;

+) y5=3 do đó y = 3.5 = 15.

Khi đó 3x + 5y = 3.9 + 5.15 = 102.

Vậy 3x + 5y = 102.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận