Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 10. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (Nhận biết) có đáp án

  • 728 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Xét các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng. Trong một tam giác giao điểm của ba trung tuyến gọi là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó gọi là trọng tâm của tam giác đó.


Câu 2:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó gọi là trọng tâm của tam giác đó. Do đó, một tam giác chỉ có một trọng tâm.


Câu 3:

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm của tam giác, N là trung điểm của AC. Khi đó BG = … BN. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm của tam giác, N là trung điểm của AC. Khi đó BG = … BN (ảnh 1)

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên BG = 23BN.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau

Cho hình vẽ sau.   Điền số thích hợp vào chỗ chấm : GE = …. BE. (ảnh 1)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm : GE = …. BE.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta thấy, G là giao của ba đường trung tuyến của tam giác ABC nên G là trọng tâm tam giác ABC.

Do đó GE = 13BE.


Câu 5:

Cho G là trọng tâm của tam giác MNP với đường trung tuyến MI. Câu nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Cho G là trọng tâm của tam giác MNP với đường trung tuyến MI. Câu nào dưới đây đúng? (ảnh 1)

Vì G là trọng tâm tam giác MNP nên MGMI=23;GIMI=13;MGGI=2;GIMG=12;

Vậy C đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận