Trắc nghiệm Toán 8 CTST Bài 1. Góc và cạnh của một tam giác có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 727 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tổng số đo ba góc của một tam giác là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Theo định lí: Tổng số đo ba góc của một tam giác bằng 180°.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tam giác có 3 góc nhọn được gọi là tam giác nhọn.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Điền vào chỗ trống: “Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn … và nhỏ hơn … độ dài của hai cạnh còn lại”.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

“Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng độ dài của hai cạnh còn lại”

Do đó các cụm từ cần điền vào chỗ trống lần lượt là: hiệu, tổng.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Trong tam giác vuông, góc đối diện với cạnh huyền là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì trong tam giác vuông góc đối diện với cạnh huyền là góc vuông và góc đối diện với các cạnh góc vuông là các góc nhọn.

Do đó B đúng

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 5:

Cho ∆ABC có AB > BC > AC. Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có “Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu độ dài của hai cạnh còn lại”.

Do đó AB > BC – AC, nên B đúng;

           AC > AB – BC, nên C đúng.

Ta lại có “Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng nhỏ hơn tổng độ dài của hai cạnh còn lại”.

Do đó AC < AB + BC, nên D đúng;

           AB < BC – AC, nên A sai.

Vậy ta chọn phương án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận