Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 2. Đa thức một biến có đáp án (Nhận biết)

  • 917 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

“Đơn thức một biến là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc … giữa các số và biến đó”. Chọn phương án đúng để điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

“Đơn thức một biến là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và biến đó”.

Do đó cụm từ cần điền vào chỗ trống là: một tích.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 2:

Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

“Đa thức một biến là tổng của những đơn thức cùng một biến”.

Đa thức x + y – 1 gồm hai biến là x và y nên không phải đa thức một biến;

Đa thức x2 + y2 – xy gồm hai biến là x và y nên không phải đa thức một biến;

Đa thức x2 – 2x + 7 chỉ chứa biến x nên là đa thức một biến;

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 3:

Cho các khẳng định sau:

(I) Số 0 là đa thức bậc 0.

(II) Các số thực khác 0 là đa thức bậc 1.

Chọn khẳng định đúng nhất:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

- Số 0 là đa thức không có bậc nên (I) sai;

- Các số thực khác 0 là đa thức bậc 0 nên (II) sai.

Do đó cả (I) và (II) đều sai.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đa thức một biến (khác đa thức không, đã được viết thành đa thức thu gọn) có:

- Bậc là số mũ lớn nhất của biến;

- Hệ số cao nhất là hệ số của lũy thừa với số mũ cao nhất của biến;

- Hệ số tự do là số hạng không chứa biến.

Do đó khẳng định B là sai.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

x = a là nghiệm của đa thức P(x) nếu P(a) = 0.

Vậy ta chọn phương án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận