Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài tập cuối chương 6 có đáp án (Nhận biết)

  • 738 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho bốn số 3, 2, x, y với x, y ≠ 0 và 3x = 2y, một tỉ lệ thức đúng được thiết lập từ bốn số trên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có 3x = 2y nên 32=yx.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Tỉ lệ thức nào sau đây không được lập từ tỉ lệ thức x2=ab?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Từ tỉ lệ thức x2=ab, ta suy ra x . b = 2 . a.

Khi đó ta có các tỉ lệ thức sau:

xa=2b. Suy ra phương án A đúng.

b2=ax. Suy ra phương án C đúng.

ba=2x. Suy ra phương án D đúng.

Do đó phương án B sai.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 3:

Cho biết đại lượng a tỉ lệ thuận với đại lượng m theo hệ số tỉ lệ là –2. Khi đó đại lượng m tỉ lệ thuận với đại lượng a theo hệ số tỉ lệ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có đại lượng a tỉ lệ thuận với đại lượng m theo hệ số tỉ lệ là k = –2.

Suy ra đại lượng m tỉ lệ thuận với đại lượng a theo hệ số tỉ lệ là 1k=12.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phương án D sai vì hệ số tỉ lệ k ≠ 0.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 3 thì y = –9. Công thức biểu diễn y theo x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có a = xy = 3 . (–9) = –27 ≠ 0.

Do đó ta có công thức biểu diễn y theo x là: y=27x.

Vậy ta chọn phương án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận