Câu hỏi:

27/03/2021 2,041

Cho a, b là hai số thực thỏa mãn a33>a22 và logb34<logb45. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: 33<22 mà a33>a22

Suy ra hàm đặc trưng y=ax nghịch biến nên 0<a<1

34<45 và logb34<logb45 nên b > 1.

Vậy 0<a<1 và b > 1 hay 0<a<1<b

Đáp án cần chọn là: B.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=ecosx. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 27/03/2021 5,610

Câu 2:

Cho hàm số y=x.e-x. Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án » 27/03/2021 4,075

Câu 3:

Cho hàm số y=e-x.sinx. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 27/03/2021 3,151

Câu 4:

Biết rằng hàm số f(x)=xlnx đạt giá trị lớn nhất trên đoạn [1;e] tại x=x0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 27/03/2021 1,852

Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số: y=log39x-3x+m có tập xác định là R.

Xem đáp án » 27/03/2021 1,850

Câu 6:

Cho hàm số fx=4lnx-4+x+x2-4x với x4. Tính giá trị của biểu thức P=f4-f'82.ln2

Xem đáp án » 27/03/2021 1,651

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK