1300 bài tập Dao động điều hòa trong đề thi thử Đại học có lời giải (P25)

  • 6885 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Một vật nhỏ dao động điều hòa, chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của vật

Xem đáp án

Đáp án A

+ Cơ năng của vật dao động điều hòa bằng động năng của vật khi đi tới vị trí cân bằng.


Câu 2:

Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

+ Trong dao động điều hòa của một vật thì vecto vận tốc và gia tốc của vật cùng chiều khi vật chuyển động về vị trí cân bằng


Câu 4:

Trong dao động điều hòa của một vật, vận tốc biến thiên điều hòa

Xem đáp án

Đáp án D

+ Trong dao động điều hòa, vận tốc biến thiên lệch pha 0,5π so với li độ


Câu 5:

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?

Xem đáp án

Đáp án C

+ Một vật dao động tắt dần thì biên độ và cơ năng giảm liên tục theo thời gian.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận