225 câu Lý thuyết Hidrocacbon có lời giải chi tiết (P2)

  • 6985 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Khi cho hỗn hợp A gồm butilen và buta-l,3-đien tác dụng khí hiđro dư ở nhiệt độ cao, có ni ken làm xúc tác thì thu được

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Vì butilen và buta-1,3 đều có mạch cacbon không phân nhánh

cộng hợp H2 dư với xúc tác niken no Butan


Câu 3:

Để phân biệt propen, propin, propan. Người ta dùng các thuốc thử nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được nH2O < nCO2. Điều khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Khi đốt hợp chất hữu cơ (HCHC) chứa C, H và O (nếu có) thì:

nCO2 - nH2O = (k - 1).nHCHC (với k là độ bất bão hòa của HCHC).

► Áp dụng: nCO2 > nHO nCO2 - nH2O > 0 (k - 1).nHCHC > 0 k > 1.

các hidrocacbon có k = 0 hoặc k = 1 không thể là X.

|| X không thể là ankan (k = 0) hoặc xicloankan và anken (k = 1).

Loại A, B và C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Hải Yến

Bình luận


Bình luận