225 câu Lý thuyết Hidrocacbon có lời giải chi tiết (P1)

  • 6983 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Anken X có công thức cấu tạo CH3 – CH2 – C(CH3) = CH – CH3.Tên của X là?

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 2:

Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở C4H8 tác dụng với H2O (H+to) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng?

Xem đáp án

Đáp án là C

Khi cho C4H8 mạch hở tác dụng với H2O thì các sản phẩm thu được là:

1. HO-CH2-CH2-CH2-CH3

2. CH3-CH(OH)-CH2-CH3

3. HO-CH2-CH(CH3)-CH3

4. CH2-C(CH3)OH-CH3


Câu 3:

Chất nào sau đây không tác dụng với nước brom?

Xem đáp án

Đáp án là A

Propan: CH3CH2CH3


Câu 4:

Một ankan có tỉ khối hơi so với hiđro là 29 và có mạch cacbon phân nhánh. Tên gọi của ankan là:

Xem đáp án

Đáp án là D

An kan: CnH2n+2

14n+2=58 => n=4 và có nhánh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Hải Yến

Bình luận


Bình luận