Bài tập amin phản ứng với axit và với các dung dịch muối có đáp án

  • 1737 lượt thi

  • 80 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Etylamin phản ứng với dung dịch HCl thu được sản phẩm là  

Xem đáp án

C2­H5NH2 + HCl  C2H5NH3Cl

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Metylaminphản ứng với dung dịch H2SO4 thu được sản phẩm là

Xem đáp án

CH3NH2 + H2SO4  CH3NH3HSO4

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Metylamin (CH3NH2) phản ứng được với dung dịch

Xem đáp án

Metylamin phản ứng được với dung dịch HCl

CH3NH2 + HCl  CH3NH3Cl

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Metylamin (CH3NH2) không phản ứng được với dung dịch

Xem đáp án

Metylamin là bazơ nên không phản ứng được với dung dịch NaOH

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là:

Xem đáp án

CH3NH2 phản ứng với dung dịch FeCl3 thu được kết tủa hiđroxit

3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O  FeOH3 + 3CH3NH3Cl

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận