Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm chọn lọc, có đáp án

  • 1866 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho V lít (đktc) CO2tác dụng với 200 ml dung dịch CaOH2 1M thu được 10 gam kết tủa. Vậy thể tích V của CO2

Xem đáp án

TH1: CO2hết, CaOH2dư.

nCO2= n↓ = 10/100 = 0,1 mol

VCO2= 0,1.22,4 = 2,24 lit

TH2: Cả CO2và CaOH2 hết, tạo 2 muối.

CaOH2CO2CaCO3+H2O (1)

CaOH2 + 2CO2CaHCO32 (2)

nCO2=nCaCO3(1) = 0,1 mol

⇒ nCaOH21=nCO21 = 0,1 mol

nCO2(2) = 2nCaOH22(2) 

= 2.(1.0,2-0,1) = 0,2 mol

⇒ nCO2= 0,1 + 0,2 = 0,3 mol

VCO2= 0,3.22,4 = 6,72 lit

⇒ Chọn D.


Câu 3:

Cho V lít khí CO2( ở đktc) vào 700 ml CaOH20,1 M sau phản ứng thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của V là:

Xem đáp án

⇒ Chọn C.


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam FeS và 12 gam FeS2thu được khí. Cho khí này sục vào V ml dung dịch NaOH 25% (d=1,28 g/ml) được muối trung hòa. Giá trị tối thiểu của V là

Xem đáp án

nFeS= 8,8/88 = 0,1 mol

nSO2(từ FeS) = 0,1 mol

nFeS2= 12/120 = 0,1 mol

⇒ nSO2(từ FeS2) = 0,1.2 = 0,2 mol

⇒ nSO2= 0,1+0,2 = 0,3 mol

Để chỉ thu được muối trung hòa thì giá trị tối thiểu của NaOH là:

nNaOH= 2.nSO2 = 0,6 mol

mNaOH= 0,6.40 = 24g

mddNaOH= 24.100/25 = 96g

VddNaOH = 96/1,28 = 75ml

⇒ Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận